Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
Ett nytt kvalitetskrav 2021-03-29 18:07

Regeringens promemoria om förändrade befordringskrav

I Sverige finns nästan ett trettiotal postoperatörer, men bara en av dessa ska finnas överallt i hela landet, oavsett om det är lönsamt eller ej. Tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen har gett PostNord detta uppdrag, vilket bolaget ser som ett hedersuppdrag och något att vara stolt över.

Uppdraget i sig innebär dock stora kostnader vilket är ett problem när brevvolymerna faller och därmed uppdragets enda intäkter. Hitintills har PostNord inte fått en krona i stöd till den samhällsomfattande postservicen i Sverige.

Mindre kostnader och klimatutsläpp

För att minska behovet av dyra och miljöbelastande flygtransporter för att transportera brev har regeringen föreslagit en lättnad i servicekravet som innebär att 85 procent i stället för 95 procent av breven ska vara framme inom två dagar. Dessutom ska 97 procent vara befordrade inom fyra arbetsdagar. Om förslaget går igenom kommer PostNord fortfarande att behöva använda sig av flyg för att hinna transportera brev, men förslaget kommer att minska behoven av flyg och extra transporter. Förslaget till justerat kvalitetskrav kommer att få en mindre påverkan för mottagarna, samtidigt som möjligheterna att tillhandahålla samhällsuppdraget på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt förbättras.
Förslaget har varit ute på remiss och bland svaren finns såväl positiva som negativa svar.

Spretande svar bland remissinstanserna

Myndigheter som PTS och Konkurrensverket menar att promemorian inte tillräckligt väl analyserar konsekvenserna av förslaget för att kunna tillstyrka det, vilket inte är samma sak som att man tar ställning i själva sakfrågan.

Bland kommuner, regioner och landsbygdsorganisationer är svaren något spretiga. Exempelvis tillstyrker organisationer som Hela Sverige ska leva och SMÅKOM och kommuner som Kungsbacka, Borås, Vara och Stockholm, medan Åsele, Storuman, region Dalarna, Norrbotten etc. avstyrker.
LRF och Företagarna avstyrker med hänvisning till att företagen inte minst på landsbygden är beroende av postservice med snabba befordringstider.

Expressbreven når allt fler

Det kan i sammanhanget påpekas att i takt med att PostNord implementerar varannandagsutdelning i landet kommer antalet flyglinjer för att transportera post behöva utökas. Det kommer i sin tur göra att expressbreven, som redan idag når en stor andel av hushållen och företagen, kommer få en allt större geografisk täckning. Detta gäller även om regeringens förslag till promemoria blir verklighet. De remissinstanser som oroar sig över längre befordringstid har redan idag möjlighet att använda sig av expressbrev för att nå sin mottagare över natt.

Nordisk jämförelse

Våra nordiska grannländer har kommit betydligt längre i sina anpassningar av postregleringen till användarnas nya behov.

Norge

Redan år 2018 sänktes kvalitetskravet i Norge till att 85 procent av breven skulle vara framme inom två arbetsdagar efter inlämning, dvs. samma procentsats för befordran inom två arbetsdagar som nu föreslås i promemorian för svensk del.

Sommaren 2020 sänktes kravet ytterligare till att 85 procent av breven ska vara befordrade inom tre arbetsdagar. Samtidigt ska 97 procent vara befordrade inom fem arbetsdagar.

Finland

Den 1 juli 2018 trädde nya servicekrav ikraft i Finland med innebörden att minst 50 procent av försändelserna ska vara framme inom fyra arbetsdagar och minst 97 procent inom fem arbetsdagar.

Danmark

Sedan 1 juli 2016 är kravet att 93 procent av breven ska befordras inom fem arbetsdagar i Danmark.