Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Ett brev stoppas in i en brevlåda.
Portot höjs från 9 till 11 kronor

Fallande brevvolymer höjer portot

Från och med den 1 januari 2020 höjs frimärksportot med 2 kronor till 11 kronor och utrikesportot höjs med 1 krona till 22 kronor.

Sedan millennieskiftet har antalet skickade brev mer än halverats. Och de fortsätter att bli allt färre i ett accelererande tempo. Vi räknar med att brevvolymerna under 2019 kommer att falla med över 10 procent. Förklaringen är framförallt att de digitala sätten att kommunicera – så som mejl, sociala medier och sms – till stor del ersätter brevet som kommunikationsform.  

– När vi har mindre mängd post att dela ut blir varje brev betydligt dyrare att hantera, eftersom en stor andel av våra kostnader är fasta; brevbäraren åker sin slinga oavsett hur många brev som finns att dela ut. Tillsammans med andra kostnadsökningar gör det att vi behöver justera priserna, säger Annemarie Gardshol, chef för PostNord Sverige.

Även i Europa minskar antalet brev

Minskade brevvolymer är inte unikt för Sverige, tvärtom. Runt om i Europa höjs också portot för att hantera minskande brevvolymer, men i en nordisk jämförelse kommer Sverige även efter den här höjningen att ha lägst portopris. Motsvarande porto i Norge kostar motsvarande cirka 25 kronor, 16 kronor i Finland, 14 kronor i Danmark och 15 kronor på Island.

Nytt pristak sedan sommaren 2019

PostNords prissättning av tjänster som omfattas av den samhällsomfattande tjänsten ska enligt postlagen och PostNords tillståndsvillkor vara kostnadsorienterad, öppen för insyn och icke-diskriminerande. Sommaren 2019 beslutade regeringen om en ny postförordning som gör det möjligt för PostNord att höja portot mer när brevvolymerna faller som kompensation för de ökade kostnader som de vikande brevvolymerna orsakar. Det nya pristaket innebär att portot för brev med en vikt under 250 gram inte får höjas mer än förändringen i konsumentprisindex (KPI) och en brevvolymsfaktor som bestäms av Post- och telestyrelsen med ett treårigt intervall.

Läs mer om regleringen på portot

Kort om portot i Sverige
  • Portot kommer från och med den 1 januari kosta 11 kr per 50 gram.
  • Frimärken för utrikes post kommer från och med den 1 januari 2020 att kosta 22 kr per 50 gram.
  • Priset på porto regleras av postförordningen som beslutas av Sveriges regering.
  • Även Post- och telestyrelsens villkor prisreglerar portot i Sverige.
  • Brevvolymerna har fallit med 50 procent från millennieskiftet.
Customer service