Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren

Vår omvärld

Utvecklingen av internetbaserade kommunikationslösningar skapar ett nytt mönster för hur vi bedriver handel och hur vi kommunicerar med varandra. För PostNord innebär det snabba strukturella förändringar.

Global tillväxt och ökande handel

Globalisering, befolkningstillväxt och teknikutveckling driver den växande handeln och skapar en ökande efterfrågan på transport- och logistiklösningar. Logistikmarknaden i Norden präglas även av konsolidering, hård konkurrens och kostnadsfokus. Kunder efterfrågar internationella helhetslösningar som är professionella och kostnadseffektiva. Skala och regional styrka är viktiga framgångsfaktorer för att möta denna utveckling.

Digitalisering driver e-handel

Handeln i Norden förändras strukturellt med allt större affärsvolymer inom e-handel. Det driver i sin tur efterfrågan på tjänster för att transportera och distribuera varor. Under de senaste åren har allt fler traditionella och stora detaljhandlare etablerat e-handelslösningar. Allt fler kanaler används av handlarna för att nå konsumenter och driva försäljning vilket ställer nya krav på logistikaktörerna och deras flexibilitet. En annan trend är ökande e-handel över nationsgränser. Konkurrensen bland e-handlare har dessutom hårdnat. I denna miljö har e-handelslogistiken blivit en allt viktigare konkurrensfördel.

Digitalisering av kommunikation

Internet har i grunden förändrat förutsättningarna för brevet som kommunikationskanal. Nya tekniklösningar och beteendemönster har inneburit att efterfrågan på att kommunicera via brev har minskat. I Danmark har brevvolymerna minskat kraftigt under de senaste åren. Det återspeglar de långtgående och samordnade initiativ som tagits inom dansk offentlig sektor och bland företag i landet för att etablera digitala infrastrukturer och nya e-tjänster för kommunikation. Efterfrågan på brev som kommunikationsmedel har hittills varit något mer stabil i Sverige, även om brevvolymerna minskat avsevärt under de senaste åren. Nedgången i brevvolymerna förväntas fortsätta i både Danmark och Sverige under kommande år.

Ökande klimatmedvetenhet

Miljöeffektivitet är kommersiellt viktigt för PostNord. Många företagskunder har ambitiösa miljömål och ser längre än till den egna verksamheten genom att ställa krav på sina leverantörer. Det gäller inte minst inköp av logistiktjänster. PostNords verksamhet förutsätter transporter av olika slag. Hög leveranskvalitet kräver användning av många olika transportmedel. PostNord bedriver ett ambitiöst och målinriktat miljöarbete syftande till att minska koldioxidutsläppen med 40 % mellan 2009 och 2020.

Avreglering

Spelreglerna för postverksamhet regleras framförallt i internationella överenskommelser och i nationella postlagsstiftningar. Inom EU grundas lagstiftningen bland annat på unionens tredje postdirektiv, vars syfte är att säkerställa god postservice inom medlemsländerna. I Sverige öppnades postmarknaden upp för konkurrens redan 1993, i Danmark 2011.

Hårdare konkurrens om uppmärksamheten

Teknikutvecklingen och hur vi använder ny teknik har medfört ett ständigt ökande informationsbrus. För individen verkar för stora mängder information störande och påverkar produktivitet och beslutsfattande negativt. Fysisk kommunikation är i många fall ett kraftfullt verktyg i det ökande bruset, särskilt om den kombineras med digital kommunikation.

Customer service