Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Boenderegister

PostNord Sverige AB för ett register över uppgifter som är nödvändiga för att sortera och distribuera post och andra försändelser, som exempelvis namn, personnummer, adress och lägenhetsnummer.

För att möjliggöra distribution av post behandlas även uppgifter som härrör till eftersändning av post, till exempel uppgift om telefonnummer, e-postadress, ny adress och datum för avflyttning. Vidare behandlas information som typiskt sett inte utgör personuppgifter, men som kan vara nödvändig i distributionens slutskede, såsom speciella omständigheter rörande geografi eller byggnation.

På grund av vikten av en säker identifiering används personnummer för att kvalitetssäkra distributionen av eftersänd post. Personnumret hämtas från begäran om eftersändning. Under eftersändningstiden kan systemet där boenderegistret ingår koppla ihop de två aktuella adresserna.

Informationen till boenderegistret hämtas från offentliga register över folkbokföring och de anmälningar om adressändring som kommer till Svensk Adressändring AB. Brevbärarna kan också själva ändra informationen i boenderegistret, om de får kännedom om en inflyttning eller utflyttning. Uppgifterna används för att distribuera post till dessa adresser.

PostNord behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig skyldighet som PostNord har eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Gallring av personuppgifter i boenderegistret

Uppgifterna i boenderegistret finns kvar så länge de är aktuella. Uppgifter om tidigare adresser gallras kontinuerligt och senast 25 månader efter att PostNord mottagit uppgifterna om flytt.

Överföring av uppgifter till utomstående

PostNord värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

PostNords tystnadsplikt enligt postlagen, SFS 2010:1045, gäller brevförsändelser, men även övrig information om PostNords kunder behandlas konfidentiellt.

Personuppgifterna i boenderegistret lämnas normalt inte ut till någon utomstående, med undantag för vissa myndigheter, och säljs inte för marknadsföringsändamål. Däremot kan adresser till exempelvis viss typ av bebyggelse användas för sådana syften, “Till villaägaren på Strandvägen 7”.

Vidare kan PostNord anlita externa samarbetspartners, leverantörer, att utföra uppgifter för PostNords räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller att hjälpa till med analyser och statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att PostNords samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för PostNords räkning undertecknar alltid avtal med PostNord för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

Dina rättigheter

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att PostNord ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall PostNord på adress som anges nedan. 
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter

PostNord Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i boenderegistret. Om du har frågor rörande hur PostNord behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom PostNord-koncernen, är du välkommen att kontakta PostNords dataskyddsombud på dataprotectionofficer@postnord.com eller via post till:

PostNord Sverige AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm