Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2009-02-17 12:00

Posten visar styrka i vikande konjunktur

- Nettoomsättningen uppgick till 30 836 (29 902) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 885 (1 995) MSEK
- Stark finansiell ställning, soliditeten uppgick till 42% (37%)
- Det svenska Näringsdepartementet och danska Transportministeriet meddelade den 2 februari 2009 att parterna undertecknat det slutliga avtalet om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S
- Enligt avtalet mellan svenska staten och danska staten om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S ska ordinarie utdelning ej lämnas för 2008. Enligt samma avtal ska Posten AB vid fullföljandet av samgåendet lämna en extra utdelning om 1 400 MSEK till svenska staten

Lars G Nordström, VD och koncernchef i Posten, kommenterar:
Posten redovisar ett bra resultat för 2008. Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 30 836 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 885 MSEK, vilket var 110 MSEK lägre än Postens mycket starka resultat 2007. Soliditeten uppgick till 42 procent och med en avkastning på eget kapital om 20 procent överträffades ägarens avkastningskrav. Koncernens resultat för fjärde kvartalet påverkades positivt av lägre avsättningar för omstruktureringar och pensioner. Den planenligt fullföljda avvecklingen av Svensk Kassaservice innebar att tidigare avsättningar om 350 MSEK kunde återföras under 2008. Postens nettokassa är fortsatt stark. Detta är viktiga styrkebesked inför de utmaningar som vi möter under 2009.
 
Koncernens utveckling präglades det gångna året av en växande logistikverksamhet, främst genom förvärvet av TollPost Globe, men även organiskt med 7 procent. Verksamheten har genom ett starkt kostnadsfokus förbättrat rörelsemarginalen samt ökat rörelseresultatet med 68 procent. Omsättningen inom meddelandeverksamheten minskade med 2 procent till följd av ökad konkurrens från andra aktörer och substitution. Därtill pressades lönsamheten av dess höga andel fasta kostnader. Strålfors informationslogistikverksamhet har växt genom förvärv och organiskt. De omstruktureringskostnader som togs under fjärde kvartalet belastade främst Posten Meddelande och Strålfors.
 
Det rådande konjunkturläget innebär en dämpad efterfrågan och lägre intäkter. Löneutvecklingen innebär samtidigt att kostnaderna ökar. Därför har det tidigare beslutade handlingsprogrammet för perioden 2008-2010 uppdaterats. Redan påbörjade och planerade åtgärder ska ge snabbare effekt och nya åtgärder på främst kostnadssidan har identifierats. Det samlade åtgärdsprogrammet beräknas ge en positiv resultateffekt om cirka en miljard kronor under 2009. Målet är att med ökad snabbhet och flexibilitet möta en föränderlig marknad. Vi har också beredskap att vidta ytterligare åtgärder om lågkonjunkturen fördjupas.
 
Det är mycket välkommet att ägarna lämnat ett slutligt klartecken för samgåendet mellan Posten och Post Danmark. Det här är en historisk fusion mellan två nationella postföretag. Den gemensamma koncernen ger oss ökad konkurrenskraft för att möta de tilltagande utmaningarna på kommunikations- och logistikmarknaderna. Därmed säkras även förutsättningarna att upprätthålla en förstklassig och konkurrenskraftig meddelande- och paketförmedling i de båda länderna. Nu följer konkurrensprövningen av samgåendet och arbetet med att forma den gemensamma organisation som ska ta vara på affärsfördelarna och realisera de synergieffekter som samgåendet skapar.
 

Bokslutskommunikén kan laddas ned via nedanstående länk.
 
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2009-02-17 12:00