Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2009-03-31 12:00

Årsstämma i Posten AB

Postens årsstämma hölls den 31 mars 2009 på Postens huvudkontor i Solna.
 
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av åtta av årsstämman valda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade omval av samtliga ledamöter, Mats Abrahamsson, Ingrid Bonde, Gunnel Duveblad, Katarina Mohlin, Marianne Nivert, Lars G Nordström, Bertil Persson och Richard Reinius. Till styrelsens ordförande omvaldes Marianne Nivert.
 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget om att arvodet till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 420 000 kr till styrelsens ordförande och med 210 000 kr till övriga av årsstämman valda ledamöter. Styrelsearvode till den verkställande direktören utgår ej. Stämman godkände vidare förslaget att för arbete inom revisionsutskottet skall arvode om 50 000 kr utgå till utskottets ordförande och 40 000 kr till ledamot och för arbete inom ersättningsutskottet skall arvode om 30 000 kr utgå till utskottets ordförande och 20 000 kr till ledamot.
 
Ernst & Young med auktoriserade revisorn Lars Träff som huvudansvarig är sedan årsstämman 2007 valt revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Riksrevisionen har anmält Per Redemo som ordinarie revisor och Göran Selander som revisorssuppleant. Stämman beslutade att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt räkning.
 
Stämman beslutade att en utdelning om 1 400 MSEK ska lämnas till svenska staten, under förutsättning att fusionen mellan Posten AB och Post Danmark A/S fullföljs efter tillstånd av de konkurrensvårdande myndigheterna.
 
Stämman beslutade i enlighet med förslaget om ny lydelse av bolagsordningens verksamhetsstadgande.
 
Stämman godkände de för stämman föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av styrelsen i mars. Förslaget innebär bland annat att inga rörliga lönedelar eller bonus utgår till ledande befattningshavare.
 
Styrelseordförande Marianne Nivert meddelade att svenska och danska staten, såsom ägare till det nya moderbolaget i den kommande gemensamma dansk-svenska postkoncernen, har beslutat att utse Lars G Nordström till VD och koncernchef i det nya moderbolaget. Det nya moderbolaget bedöms komma att bildas omkring den 1 maj 2009. Lars G Nordström kommer under tiden fram till att det nya bolaget bildas att vara VD och koncernchef i Posten AB och leda förberedelsearbetet för samgåendet.
 
Fullständigt protokoll från stämman kommer att finnas på posten.se så snart det är justerat.
 
  
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på över 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på
www.posten.se


Senast uppdaterad: 2009-03-31 12:00