Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-04-01 12:00

Samgående mellan Posten och Post Danmark

Sveriges Näringsdepartement, Danmarks Transportministerium och CVC Capital Partners ("CVC") har undertecknat en avsiktsförklaring om ett samgående mellan Posten AB ("Posten") och Post Danmark A/S ("Post Danmark"). Bolagens motiv är att genom ökad konkurrenskraft i en gemensam koncern möta marknadens tilltagande utmaningar. Härigenom säkras förutsättningarna att bibehålla en förstklassig brev- och paketförmedling i de båda länderna och möjligheten att nå alla företag och hushåll även i framtiden.

Överenskommelsen innebär att de båda bolagen går samman i en koncern som ägs gemensamt av svenska staten, danska staten, CVC samt medarbetarna. Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka 45 miljarder SEK och drygt 50.000 anställda.
 
Styrelseordförande blir Fritz H. Schur, i dag styrelseordförande i Post Danmark. VD i den nya koncernen blir Erik Olsson, idag VD för Posten. Moderbolaget kommer att vara svenskt och huvudkontoret kommer att ligga i Stockholm. Svenska staten tillsammans med medarbetare i Posten kommer att äga 60 procent av den nya koncernen och den danska staten, medarbetare i Post Danmark samt CVC tillsammans 40 procent. Som en del i överenskommelsen kommer Posten att lämna en extra utdelning om 1 400 MSEK till svenska staten. I övrigt balanseras ägarnas inflytande så att svenska staten har lika många röster som danska staten och CVC tillsammans.
 
Den gemensamma koncernen kommer att organiseras i en struktur med specialiserade rörelsegrenar i enlighet med den Posten verkat genom sedan 1 januari 2007. Den traditionella postverksamheten i respektive land kommer att bedrivas i nationella bolag som följer nationell reglering och verkar under samma varumärken som i dag ("Posten" och "Post Danmark"). Logistikverksamheterna kommer att samlas i en gemensam rörelsegren och under eget varumärke. Informationslogistik och grafisk verksamhet samordnas i den nya koncernen under varumärket Strålfors. Utöver dessa fyra huvudrörelsegrenar, kommer koncernen att innehålla koncernfunktioner och en shared service enhet. Post Danmarks ägarandel (25 procent) i De Post - La Poste (Belgien) kommer också att var en del av den nya koncernen.
 
-  Både Posten och Post Danmark är välskötta företag. Med en koncern som verkar på flera marknader och med en mer konkurrenskraftig tjänsteportfölj, skapar vi en nordisk aktör med rätt förutsättningar att fullgöra sina respektive samhällsuppdrag med den kvalitet vi alla förväntar oss. Näringslivet i båda länderna får en affärspartner med bättre kapacitet att klara ökade behov av kommunikations- och logistiklösningar inom och utom Norden, säger Fritz H. Schur, tillträdande styrelseordförande i den gemensamma koncernen.
 
Meddelande- och logistikmarknaderna förändras snabbt världen över. När nationella postmarknader avregleras tilltar konkurrensen inom de mest attraktiva segmenten och marknaderna. Små, nationella aktörer kan få svårare att nå de volymer som krävs för att kunna möta konkurrensen från globala aktörer, inte minst när det gäller att bära kostnaderna för att utveckla de IT-lösningar som fordras. Beslutet om avreglering inom EU förväntas leda till konsolidering både bland traditionella postverksamheter och logistikverksamheter.
 
Den tilltagande internationaliseringen innebär en ökad efterfrågan på gränsöverskridande distributionslösningar. Samtidigt leder teknikutvecklingen till ökad elektronisk kommunikation som innebär att brevvolymerna urholkas, sk elektronisk substitution. För verksamheter baserade på små, nationella marknader, med begränsad finansiell styrka och "egen räckvidd", ökar behoven att samverka med internationella partners inom främst inom logistikområdet men också inom den traditionella postverksamheten.
 
Samgåendet mellan Posten och Post Danmark medför betydande värdeskapande synergier för den gemensamma koncernen och dess ägare. Utöver kostnadssynergier inom IT, Inköp och Administration/shared services vilka uppskattas till cirka 1 miljard SEK per år, bedöms det också finnas omfattande operationella och finansiella synergier inom verksamheten.
 
-  Vi verkar på en marknad i snabb förändring. Konkurrensen från utländska aktörer ökar när postmarknaden avregleras och den elektroniska kommunikationen utmanar traditionell brevverksamhet. Samgåendet mellan Posten och Post Danmark är ett offensivt steg i rätt tid för att möta dessa utmaningar. En gemensam koncern med stark nationell förankring skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft hos alla dess verksamheter, säger Erik Olsson, tillträdande VD och koncernchef i den gemensamma koncernen.
 
Fullföljandet av den undertecknade avsiktsförklaringen är villkorat av riksdagsbeslut i Sverige, folketingsbeslut i Danmark, undertecknande av slutgiltiga avtal, samt av att sk "due diligence" genomförs. Samgåendet är även villkorat av relevanta konkurrensmyndigheters godkännande. Ambitionen är att samgåendet formellt ska genomföras innan slutet av 2008.
 
SEB Enskilda har varit Postens finansiella rådgivare och Nordea Corporate Finance har varit finansiell rådgivare åt Post Danmark. Goldman Sachs International har varit finansiell rådgivare åt Svenska Regeringen.
 
För mer information kontakta:
Posten AB

Posten Medierelationer, telefon: 08-23 10 10
 
Post Danmark A/S
Lars Kaspersen, Kommunikationschef Post Danmark, telefon: +45 24 63 61 14
 
CVC Capital Partners
Peter Törnquist, Partner, CVC Capital Partners (Stockholm), telefon: +46 709 4933 73
Søren Vestergaard-Poulsen, Partner, CVC Capital Partners (København), telefon: +45 2024 3336
Summering av avsiktsförklaring
Nedan summeras huvudvillkoren i den avsiktsförklaring som har undertecknats av Näringsdepartementet, det danska Transportministeriet och CVC gällande ett samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.
 
Strategi
Målsättning och strategi för den nya koncernen är att:
o  Stärka en ledande nordisk affär som är organiserad enligt fyra specialiserade rörelsegrenar samt en shared service enhet:
- Post Danmarks meddelandeverksamhet,
- Postens meddelandeverksamhet,
- Nordisk logistikverksamhet,
- Informationslogistikverksamhet, samt
- Shared service enhet.
o        Bibehålla en stark marknadspositionen i Sverige och Danmark,
o        Utveckla och förstärka CEPs affären i ett nordiskt och möjligtvis baltiskt perspektiv,
o        Fortsättningsvis växa informationslogistikverksamheten med en nordiskt / nordeuropeiskt fokus, och
o        Fortsättningsvis fullfölja samhällsuppdragen gällande till meddelandeverksamheterna i både Sverige och Danmark.
 
Detta bör gemensamt leda till att uppnå identifierade synergier, resultat och kassaflödes mål
 
Kapital- och röstandelar
Kapitalandelar:
o        Danska staten/CVC                                                               38.8%
o        Svenska staten                                                                      58.2%
o        Det gemensamma bolagets anställda och ledning                      3.0%
                                                                                                     100.0%
 
 
         För att uppnå följande kapitalandelar, kommer svenska staten att erhålla MSEK 1 400 från Posten i form av en extrautdelning.
 
         Anställda i Post Danmark bibehåller nuvarande 3% ägarandel i Post Danmark konverterad till aktier i det nya bolaget.  Svenska staten etablerar ett ägarprogram för Postens anställda motsvarande 3% av Postens aktiekapital
 
Röstandelar:
o        Svenska staten                                                                    49.81%
o        Danska staten/CVC                                                             49.81%
o        Det gemensamma bolagets anställda och ledning                    0.38%(1)
                                                                                                    100.00%
 
Bolagsstyrning
         Svenska staten ska ha rätt att utse 4 styrelsemedlemmar, danska staten tillsammans med CVC 4 styrelsemedlemmar. Utöver detta, ska styrelsen i den nya koncernen bestå av upp till 3 arbetstagarrepresentanter. Ägarna ska stödja att anställda representerande både Posten och Post Danmark kan bli utsedda som arbetstagarrepresentanter
         Styrelseordförande ska vara Fritz H. Schur och VD ska vara Erik Olsson, nuvarande VD för Posten
         Det sammanslagna moderbolaget kommer att vara svenskt med sitt säte i Stockholm (Solna)
 
Framtida ägarspridning
         Ägarna är ense att aktieägaravtalet skall innehålla mekanismer som reglerar den målsättningen att bredda ägargruppen genom en framtida börsnotering på OMX (Stockholm/Köpenhamn) inom 3-5 år
 
Process
      Affären är villkorad av:
o        Due diligence
o        Godkännande och beslut av danska regeringen och parlamentet, svenska regeringen och riksdagen, och CVC investeringskommitté
o        Undertecknande av slutgiltiga aktieägaravtal och samgåendeavtal
      Genomförande av samgåendet är villkorat av mottagande av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter
 
(1) Utifall denna röstandelsfördelning ej är möjlig p.g.a. rättigheter för Post Danmarks anställda genom deras nuvarande ägande, ska röstfördelningen vara svenska staten 48.1%, danska staten / CVC 48.1% och det gemensamma bolagets anställda och ledning 3.8%.
 
 
Bilaga: Bakgrund, via nedanstående länk

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-04-01 12:00