Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-08-21 12:00

Omsättningsökning trots vikande konjunktur

Posten delårsrapport januari-juni 2008

- Nettoomsättningen uppgick till 15 595 (15 062) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 165 (1 388) MSEK
- Stark finansiell ställning, soliditeten uppgick till 39% (36%)
- Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition om samgåendet med Post Danmark den 18 juni och Folketinget i Danmark beslutade godkänna samgåendet den 12 juni
- Lars G Nordström har tillträtt som ny VD och koncernchef

 

VD-kommentar
 
Postens nettoomsättning ökade med 4procent främst som en följd av förvärvet av Tollpost Globe. Posten Logistik växte organiskt med 9 procent och inklusive Tollpost ökade omsättningen med 24 procent. Strålfors verksamheter inom informationslogistik och grafiskt uppvisar en 11-procentig tillväxt. Däremot minskade Posten Meddelandes nettoomsättning även andra kvartalet vilket resulterade i en minskning under första halvåret på totalt 192 MSEK eller 2 procent. Det är osäkert hur hårt konjunkturen kommer att bromsa in och hur det kommer att påverka Postens volymer i kärnverksamheterna. Vi förutser dock en fortsatt negativ volymutveckling för främst brevaffären när också substitutionen accelererar. Därtill möter vi en tilltagande konkurrens från internationella aktörer för samtliga kärnverksamheter på de marknader vi verkar.
 
Rörelseresultatet uppgick till 1 165 MSEK vilket är 223 MSEK lägre än motsvarande period förra året. Det lägre rörelseresultatet förklaras av lägre intäkter inom Posten Meddelande och av ökade kostnader för transporter och personal.
 
Vi fortsätter vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med att stärka koncernens konkurrenskraft. Inom Posten Meddelande bedrivs löpande ett effektiviseringsarbete i syfte att minska de fasta kostnaderna för brevbefordringen. Samtidigt utvecklas tjänsteerbjudanden. Logistikverksamheten etablerade i juni i år en organisation med tydligare geografiskt fokus. Syftet är att erbjuda ett breddat och tydligt nordisk logistikerbjudande samtidigt som produktiviteten ska förbättras inom alla produktområden. Strålfors jobbar vidare med sin europeiska expansion samtidigt som renodling och produktivitetsförbättringar står högt på agendan.
 
Den svenska riksdagen och danska folketinget beslutade i juni att godkänna samgåendet mellan Posten och Post Danmark. Under tiden som kvarstående delar för samgåendet hanteras fortsätter vi arbetet med att ta fram en handlingsplan med målet att ha en startklar organisation som är redo att både realisera de synergieffekter som identifierats och ta vara på affärsfördelarna som samgåendet skapar.
 
Lars G Nordström
VD och koncernchef
 
 
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-08-21 12:00