Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2008-10-28 12:00

Ökat kostnadsfokus för att möta konjunkturavmattningen

Posten delårsrapport januari - september 2008

- Nettoomsättningen uppgick till 22 783 (21 883) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till 1 579 (1 948) MSEK
- Stark finansiell ställning, soliditeten uppgick till 41% (39%)
- Posten Logistik etablerar 1 200 utlämningsställen i Finland under varumärket MyPack

VD-kommentar
Postens nettoomsättning ökade med 4 procent till 22 783 MSEK under årets första nio månader. Posten Logistik växte med
26 procent till följd av förvärvet av Tollpost Globe och organisk tillväxt. Även Strålfors verksamheter inom informationslogistik och grafiskt växte under perioden. Posten Meddelandes intäktstapp minskade under tredje kvartalet vilket innebar att omsättningsminskningen för perioden uppgick till 2 procent. Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 1 579 MSEK.
 
Den finansiella turbulensen och den tilltagande osäkerheten om konjunkturens inbromsning försvårar bedömningen av hur efterfrågan på Postens tjänster kommer att påverkas. Vi förutser dock att den vikande konjunkturen driver på övergången till elektronisk kommunikation. Det innebär även att vi måste vara förberedda på att våra kunder kommer att ställa ännu högre krav på att vi kan leverera kostnadseffektivare kommunikations- och logistiklösningar.
 
Därför är det en styrka att vi har fortsatt att förbättra vår konkurrenskraft inom ett antal områden. Som ett led i Posten Logistiks expansion med målet att bli en nordisk helhetsleverantör tillkännagavs i september att det framgångsrika konceptet MyPack nu även etableras i Finland. Vår logistikverksamhet kan därmed erbjuda rikstäckande utlämningsnät i både Norge och Finland. Tillsammans med Postens ombudsnät i Sverige ger det totala erbjudandet en unik konkurrensfördel i kampen om den växande distanshandeln. Därtill tog vi ytterligare ett steg i fokuseringen inom Strålfors genom avyttringen av betaltransaktionsverksamheten till PBS A/S.
 
Den stora utmaningen på kort sikt är att vi med ökad snabbhet och en högre grad av flexibilitet måste klara att anpassa våra kostnader till en dämpad efterfrågan. Därför har vi inlett ett arbete med att identifiera ytterligare besparingar inom alla delar av verksamheten. Det innebär att vi både kommer att pröva möjligheten att tidigarelägga redan planerade åtgärder samtidigt som vi identifierar nya resultatförbättrande åtgärder. Målet är att Posten ska fortsätta att vara en konkurrenskraftig samarbetspartner för alla kunder och på så sätt värna samhällsuppdraget och visa lönsamhet i alla verksamheter på kort och lång sikt.
 
Vi avvaktar nu ägarnas undertecknande av ett slutligt avtal avseende samgåendet mellan Posten och Post Danmark. Båda bolagen har en bra beredskap för att snabbt utforma en gemensam organisation som kan realisera de synergieffekter som identifierats och ta vara på affärsfördelarna som samgåendet skapar så snart ägarnas hantering fullföljts.
 
Lars G Nordström
VD och koncernchef
 
 
Vid frågor kontakta:
Posten Medierelationer, tel: 08-23 10 10, e-post: press@posten.se
 
 
Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Med över 4 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,5 miljoner hushåll och 900 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi över 20 miljoner försändelser. Med drygt 30 000 medarbetare och en omsättning på nära 30 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Posten AB (publ) är ett publikt aktiebolag som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2008-10-28 12:00