Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt
2006-03-14 12:00

Posten förvärvar Strålfors

​- Posten lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Strålfors att förvärva samtliga utestående aktier.
- För varje aktie av serie A eller serie B i Strålfors, inklusive rätt till utdelning, erbjuder Posten SEK 95 kontant. Courtage utgår ej.
- Familjen Parkander, Strålfors huvudägare, vilken kontrollerar 81,7 procent av rösterna och 69,3 procent av kapitalet i Strålfors, har givit Posten en oåterkallelig option att förvärva familjens samtliga aktier i Strålfors inom ramen för Erbjudandet.
- Strålfors näst största ägare, Skandia Liv, som kontrollerar 7,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna i Strålfors har ställt sig positiva till Erbjudandet.
- Jämfört med den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen för Strålfors aktie av serie B om SEK 72,50 fredagen den 10 mars 2006 innebär Erbjudandet en premie om cirka 31,0 procent. Baserat på de volymvägda genomsnittliga betalkurserna för de senaste 30 handelsdagarna fram till och med fredagen den 10 mars för Strålfors aktie av serie B om SEK 70,28 innebär Erbjudandet en premie om cirka 35,2 procent.
- Erbjudandet rekommenderas enhälligt av styrelsen för Strålfors.
- Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 30 mars 2006 till och med den 21 april 2006.

Marianne Nivert, ordförande i Posten, säger i en kommentar om Erbjudandet:­
- Förvärvet ger de båda bolagen en affärsstrategisk plattform för tillväxt och utveckling på en marknad präglad av tilltagande konkurrens och globalisering. Att utveckla elektroniska och fysiska meddelandeflöden stärker också Postens förutsättningar att framgångsrikt fullgöra sitt viktiga samhällsuppdrag.   

Erik Olsson, VD för Posten, säger i en kommentar om Erbjudandet:
- Strålfors är ett mycket välrenommerat företag inom de marknader man verkar. Strålfors ledning, organisation och starka varumärke stärker Postens konkurrenskraft i Norden. Företagens tjänsteportföljer kompletterar varandra och ger förutsättningar att erbjuda tjänster som utvecklar, förenklar och förbilligar våra kunders kundkommunikation.  

 Posten och Strålfors håller en gemensam presskonferens idag klockan 13.00 på Postens huvudkontor, Arken, Terminalvägen 24, Solna. Anmäl er i receptionen på plan 6. 

Offentligt erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB
Styrelsen för Posten AB (publ) ("Posten") har beslutat att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Strålfors AB (publ) ("Strålfors") att överlåta samtliga aktier utgivna av Strålfors till Posten ("Erbjudandet"). Strålfors aktier av serie B är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. 

För varje aktie av serie A eller serie B i Strålfors erbjuder Posten SEK 95 kontant. Vederlaget omfattar även rätt till utdelning, vilket innebär att i den mån utdelning beslutas av bolagsstämman i Strålfors och utbetalas till aktieägarna innan redovisning av vederlaget i Erbjudandet skett, reduceras vederlaget med motsvarande belopp. Det sammanlagda värdet av Erbjudandet uppgår till SEK 2 031 miljoner. Courtage utgår ej. 

Jämfört med den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen för Strålfors aktie av serie B om SEK 72,50 fredagen den 10 mars 2006 innebär Erbjudandet en premie om cirka 31,0 procent. Baserat på de volymvägda genomsnittliga betalkurserna för de senaste 30 handelsdagarna fram till och med fredagen den 10 mars för Strålfors aktie av serie B om SEK 70,28 innebär Erbjudandet en premie om cirka 35,2 procent. 

Familjen Parkander, Strålfors huvudägare, vilken kontrollerar 81,7 procent av rösterna och 69,3 procent av kapitalet i Strålfors, har givit Posten en oåterkallelig option att förvärva familjens samtliga aktier i Strålfors inom ramen för Erbjudandet. Optionen löper från och med idag till och med utgången av acceptperioden i Erbjudandet och kan, under vissa förutsättningar, förlängas därefter. 

Strålfors näst största ägare, Skandia Liv, som kontrollerar 7,1 procent av kapitalet och 4,2 procent av rösterna har ställt sig positiva till Erbjudandet. 

Posten äger för närvarande inte några aktier i Strålfors. 

Rekommendation från styrelsen för Strålfors
Strålfors styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna i Strålfors att acceptera Erbjudandet.[1] Styrelsens rekommendation stöds av en så kallad fairness opinion från styrelsens finansiella rådgivare Carnegie Investment Bank AB. Se även separat pressmeddelande från Strålfors. 

Bakgrund och motiv
Postens befintliga meddelandeverksamhet, som huvudsakligen omfattar brevflöden samt adresserad och oadresserad marknadskommunikation, har ett brett erbjudande av olika kombinationer av fysiska och elektroniska tjänster för i huvudsak svenska kunder. Förvärvet av Strålfors medför att Posten ökar sin konkurrenskraft och breddar sitt befintliga kunderbjudande inom denna verksamhetsgren. 

Sedan 1993, då Sverige som första land i Europa avreglerade postmarknaden, har Posten utvecklat och anpassat sin meddelandeverksamhet till en marknad präglad av tilltagande konkurrens, ökad internationalisering hos företagskunder samt substitution till elektroniska kommunikationsformer. I Europa pågår fortfarande en successiv avreglering av postmarknaden. 

På meddelandemarknaden där den snabba teknikutvecklingen inneburit nya möjligheter att erbjuda kunder kostnadseffektiva kommunikationslösningar har en ny bransch, informationslogistik, vuxit fram. Kunderna strävar ständigt efter att både förenkla och öka effektiviteten i sina administrativa processer och i sin kundkommunikation. Det blir även allt viktigare med ett erbjudande där kunden kan anpassa såväl budskap som kommunikationsformer efter målgrupp. För att uppnå en hög totaleffektivitet outsourcas ofta hela eller delar av dessa processer. 

Strålfors ledning och organisation åtnjuter ett stort förtroende på marknaden och har framgångsrikt etablerat Strålfors som en ledande aktör inom de marknadssegment Strålfors verkar. Posten avser att behålla och utveckla Strålfors starka varumärke. Genom förvärvet av Strålfors breddas Postens erbjudande vilket bland annat ger möjlighet att bli den naturliga partnern för kunder som i sin kundkommunikation har önskemål om ett nordiskt helhetserbjudande. 

Kombinationen av Postens och Strålfors tjänsteportföljer, starka varumärken, infrastruktur och kompetens kommer att innebära nya möjligheter att erbjuda kostnadseffektiva och kundanpassade kommunikationslösningar för både Strålfors och Postens kunder. 

Förvärvet av Strålfors stärker Postens konkurrenskraft i Norden. Samtidigt kompletterar Strålfors europeiska verksamhet Postens internationella verksamhet och ger en strategisk plattform för tillväxt. 

Effekter av förvärvet
Genom förvärvet kommer Posten att:  

  • Stärka sin position i Norden och närvaro på en avreglerad europeisk marknad.
  • Kunna erbjuda sina kunder ett mer komplett produktutbud vilket förenklar kundernas administrativa processer.
  • Förbättra kostnadseffektiviteten genom att samordna Strålfors och Postens verksamheter inom print och kuvertering samt elektroniska tjänster.
  • Stärka möjligheten att även i framtiden fullfölja sitt samhällsansvar.

Villkor för Erbjudandet
Följande villkor gäller för Erbjudandet: 

1. Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Posten blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Strålfors. Posten förbehåller sig dock rätten att fullfölja Erbjudandet även vid lägre anslutning.

2. Att samtliga för Erbjudandets genomförande erforderliga tillstånd och godkännanden erhållits från berörda myndigheter på för Posten acceptabla villkor. 

3. Att varken Erbjudandet eller förvärvet av aktierna i Strålfors helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet utanför Postens kontroll. Posten förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avses villkor 2 och 3 kommer sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Postens förvärv av Strålfors. 

Posten förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera av ovan angivna villkor för Erbjudandet. 

Finansiering
Posten avser att finansiera förvärvet av Strålfors med tillgängliga kontanta medel. Per den 31 december 2005 uppgick Postens kontanta medel till cirka SEK 4,5 miljarder. 

Preliminär tidsplan
Prospekt avseende Erbjudandet beräknas sändas ut till aktieägarna i Strålfors omkring den 28 mars 2006. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 30 mars 2006 till och med den 21 april 2006. Under förutsättning att Posten fullföljer Erbjudandet senast den 26 april 2006 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 28 april 2006 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet. Posten förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. 

Tillämplig lag och tvister
Svensk lag skall tillämpas på Erbjudandet. Vidare gäller för Erbjudandet Näringslivets Börskommittés regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning därav. 

Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. 

Rådgivare
Posten har anlitat SEB Enskilda som finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare för genomförandet av Erbjudandet.   

Stockholm den 14 mars 2006
Posten AB (publ)
Styrelsen  

För ytterligare information kontakta:
Marianne Nivert, styrelseordförande, Posten
Erik Olsson, VD och koncernchef, Posten
Per Mossberg, Informationsdirektör, Posten
Via Postens presstjänst, tel: 08-23 10 10 

Information om Posten kan erhållas på www.posten.se.

[1] Vice styrelseordföranden Björn Parkander och styrelsesuppleanten Anna Parkander har, med hänsyn till optionsavtalet, inte deltagit i beslut eller handläggningen av uttalandet från styrelsen.

 


Senast uppdaterad: 2006-03-14 12:00