Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Integritetsskyddsmeddelande – kamerabevakning

PostNord AB (publ) och dess koncernbolag som vi här kallar ”PostNord” eller ”vi”, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom PostNord sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter och videoupptagning. utgör personuppgifter.
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är det PostNord-bolag som anges i villkoren för den tjänst som du använder, på den digitala kanal som du besöker eller vid annan kontakt med oss. Observera att det är avsändaren som är personuppgiftsansvarig för personuppgifter i brev och paket – inte PostNord. Om du har frågor rörande hur PostNord behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till övriga bolag inom PostNord-koncernen, är du välkommen att kontakta PostNords dataskyddsombud via mejl eller via post:

PostNord AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm

Mejl: dataprotectionofficer@postnord.com

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra PostNords rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy eller interna riktlinjer för radering av data. Vi skriver ut lagringsperioden för respektive behandling.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

För att behandla dina personuppgifter måste PostNord ha en rättslig grund. Det framgår vilken rättslig grund vi använder oss av i respektive behandling. Följande är de rättliga grunder PostNord använder sig av:

Berättigat intresse: Vi får behandla dina personuppgifter när det krävs för våra berättigade intressen, förutsatt att dessa intressen inte väger tyngre än dina egna rättigheter och intressen. Denna grund omfattar behandling för ändamål som att tillhandahålla kundservice, förbättra eller utveckla våra produkter och tjänster samt säkerhetsändamål.

Rättslig skyldighet: Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. enligt Postlagen (SFS 2010:1045) ("Postlagen").

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

Syfte med kamerabevakning

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget och anställda eller olyckor som inträffat.

Kategorier av personuppgifter

Videoinspelningar

Laglig grund

PostNord baserar behandlingen av dina personuppgifter på berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott eller olyckor. Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Lagringsperiod

Vi sparar bilder från våra övervakningskameror i högst 60 dagar, med undantag för pågående utredningar.

Hur skyddar vi dina personuppgifter

PostNord värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

PostNord kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för PostNords räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att PostNords samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.
Personuppgifterna för Kamerabevakning delas med PostNords IT-leverantör för kamerabevakning och behandlingen sker inom EU.
Bolag som hanterar personuppgifter för PostNords räkning undertecknar alltid avtal med PostNord för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
    När du begär tillgång till bevakningsmaterialet bör du specificera när du varit på den bevakade platsen med datum och klockslag. Du ska dessutom kunna identifiera dig.
    Du har inte rätt till bilder på andra människor eller på material som omfattas av omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, även om du förekommer på bild.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är PostNords tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att utöva någon av dina rättigheter se kontaktinformation under rubriken nedan.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter som rör leverans av paket eller brev ska du kontakta PostNords kundservice.

PostNord Sverige AB
Kundservice
105 00 Stockholm

Mejl: registerutdrag@postnord.com


PostNord godtar som huvudregel inte att rättigheter utövas för någon annan person genom fullmakt. Den person som vill utöva en rättighet behöver därför själv inkomma med en begäran.
Är du företagskund, vänligen kontakta vår kundservice eller ansvarig säljare.
Om du anser att PostNords behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

Personuppgifter som inte behandlas av PostNord

PostNord behandlar inte personuppgifter i brev eller paket som levereras av PostNord och är därför inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter i brev eller paket. Det är avsändaren av brevet eller paketet du ska vända dig till för information om behandlingen av sådana personuppgifter.

Ändring av denna integritetspolicy

PostNord kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på PostNords webbsidor.

 

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation – GDPR).