Hoppa över navigering och sök
Vi stöder inte längre Internet Explorer. Överväg att byta till Chrome, Edge, Firefox eller en liknande webbläsare för en snabbare och smidigare upplevelse. Öppna i Microsoft Edge
Varukorg

Din varukorg har gått ut!

Vänligen klicka på fortsätt för att lägga till varor på nytt

Fortsätt

Integritetspolicy

Inledning

PostNord AB (publ) och dess koncernbolag som vi här kallar PostNord eller vi, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (ex. brev, paket eller gods) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom PostNord sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.
Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

När du köper våra tjänster

När du köper våra tjänster behandlar vi t ex ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer, uppgifter om innehåll i försändelse (brev eller paket) och mottagarinformation. I vissa fall kommer även personnummer, preferenser, beteendemönster och information om att du är fullmaktsinnehavare eller god man att behandlas.
Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna leverera tjänsten som du beställt i enlighet med avtalet med dig, inklusive tjänstebeskrivningen och de särskilda villkoren för tjänsten.

 • För att kunna tillhandahålla tilläggstjänster såsom tillgång till PostNords kundportal på vilken du kan få information om dina försändelser och administrera fullmakter för uthämtande av post.

 • För att administrera reklamation och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundservice.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, e-post och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att analysera och gruppera besökarna i våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

 • För att genomföra kundundersökningar.

 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av PostNords tjänster.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur PostNords tjänster används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på PostNords digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du är mottagare av försändelser (brev och paket) som vi förmedlar

Som mottagare av försändelser som PostNord förmedlar behandlar vi t.ex. ditt namn, adress, uppgifter om försändelser, uppgifter om innehåll i försändelse (brev eller paket) och mottagarinformation.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att kunna förmedla försändelser (brev och paket) till rätt mottagare.

 • För att administrera reklamationer och returer eller när du i övrigt kommunicerar med oss via vår kundservice.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att genomföra kundundersökningar.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur PostNords tjänster används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du besöker våra digitala kanaler och när vi använder cookies

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Vi kan även behandla information om din användning av digitala kanaler såsom transaktionshistorik och teknisk data om de enheter som du använder för att få tillgång till PostNords digitala kanaler, t.ex. IP-adress, unikt enhets-ID och typ av webbläsare.

PostNord tillhandahåller vidare vissa tjänster vilkas användning är beroende av att PostNord får tillgång till information från din mobila enhet, som t.ex. din mobiltelefon eller surfplatta. Det kan röra sig om bilder, kontakter, ljudupptagningar och platsinformation. PostNord samlar aldrig in sådan information om du inte uttryckligen har gett oss tillåtelse att göra det.

PostNord har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies PostNord placerat i våra Digitala Kanaler, och om hur du tar bort dessa cookies, finns i PostNords cookiepolicy.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.

 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från PostNord och från dess koncernbolag samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.

 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.

 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t ex virusattacker.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på PostNords digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar

Om du deltar i tävlingar, kundundersökningar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, tävlingsbidrag, åsikter, preferenser och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera marknadsaktiviteten, tävlingen eller kundundersökningen, inklusive återkoppla till dig och betala ut eventuella vinster.

 • För att informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms/mms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • Ta fram avidentifierad statistik från marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

 • För att utvärdera våra och avsändande företags tjänster och utförande av leveranser på våra plattformar.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du på annat sätt kommer i kontakt med oss och kommunicerar med oss

När du är i kontakt med oss via t.ex. kundservicefunktioner behandlar vi uppgifter hänförliga till ditt kundärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook och Twitter) kan PostNord även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt via kundservice, formulär och i våra konton i sociala medier.

 • För att analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur PostNords kommunikationsfunktioner används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra PostNords tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra PostNords rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy eller interna riktlinjer för radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

PostNord behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. enligt postlagen (SFS 2010:1045) ("postlagen").

Om PostNord skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

PostNord värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

PostNords tystnadsplikt enligt postlagen gäller brevförsändelser, men även övrig information om PostNords kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

Utlämnande av personuppgifter

PostNord kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för PostNords räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att PostNords samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för PostNords räkning undertecknar alltid avtal med PostNord för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har

EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. avsändande företag i syfte att agera på och hantera kundsynpunkter för att förbättra kundupplevelsen.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som PostNord behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. PostNords Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Behandling av personuppgifter om barn

PostNords digitala kanaler riktar sig inte till barn och PostNord samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till PostNord ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är PostNords tillgång till uppgifterna begränsad.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att utöva någon av dina rättigheter se kontaktinformation under rubriken nedan.

Personuppgifter som inte behandlas av PostNord

PostNord behandlar inte personuppgifter i brev eller paket som levereras av PostNord och är därför inte personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för personuppgifter i brev eller paket. Det är avsändaren av brevet eller paketet du ska vända dig till för information om behandlingen av sådana personuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller synpunkter som rör leverans av paket eller brev ska du kontakta PostNords kundservice.

För att utöva någon av dina rättigheter kontakta oss på:

PostNord Sverige AB
Kundservice
105 00 Stockholm

Mejl: registerutdrag@postnord.com

Vänligen notera att PostNord som huvudregel inte godtar att rättigheter utövas för någon annan person genom fullmakt. Den person som vill utöva en rättighet behöver därför själv inkomma med en begäran.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är det PostNord-bolag som anges i villkoren för den tjänst som du använder, på den digitala kanal som du besöker eller vid annan kontakt med oss. Observera att det är avsändaren som personuppgiftsansvarig för personuppgifter i brev och paket – inte PostNord. Om du har frågor rörande hur PostNord behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till övriga bolag inom PostNord-koncernen, är du välkommen att kontakta PostNords dataskyddsombud via mejl eller via post:

PostNord Group AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm

Mejl: dataprotectionofficer@postnord.com


Är du företagskund, vänligen kontakta PostNords kundservice eller ansvarig säljare.

Om du anser att PostNords behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet.

Ändring av denna integritetspolicy

PostNord kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på PostNords webbsidor.