Gå direkt till sidans huvudinnehåll Gå till huvudmenyn Gå till språkväljaren
Ettor och nollor med röd markering för ett hjärta.

Integritetspolicy

Inledning

PostNord AB (publ) och dess koncernbolag som vi här kallar PostNord eller vi, respekterar din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Policyn gäller för dig som

 • är kund hos oss
 • är mottagare av elektroniska eller fysiska försändelser (ex. brev, paket eller gods) som vi förmedlar
 • besöker våra webbsidor, appar, plattformar och sociala medier (digitala kanaler)
 • deltar i marknadsaktiviteter, tävlingar och kundundersökningar
 • på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via vår kundservice.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom PostNord sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)1 och kompletterande nationell lagstiftning.

Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

1Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra PostNords rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt vår gallringspolicy eller interna riktlinjer för radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

PostNord behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter då vi har en rättslig skyldighet att göra det, t.ex. enligt postlagen (SFS 2010:1045) ("postlagen").

Om PostNord skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

PostNord värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

PostNords tystnadsplikt enligt postlagen gäller brevförsändelser, men även övrig information om PostNords kunder behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning kan i vissa fall lämnas till myndigheter med stöd av lag eller annan författning.

Utlämnande av personuppgifter

PostNord kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för PostNords räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att PostNords samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för PostNords räkning undertecknar alltid avtal med PostNord för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

PostNord kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. avsändande företag i syfte att agera på och hantera kundsynpunkter för att förbättra kundupplevelsen.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som PostNord behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. PostNords Digitala Kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

Behandling av personuppgifter om barn

PostNords digitala kanaler riktar sig inte till barn och PostNord samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till PostNord ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är det PostNord-bolag som anges i villkoren för den tjänst som du använder, på den digitala kanal som du besöker eller vid annan kontakt med oss. Om du har frågor rörande hur PostNord behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga i övriga bolag inom PostNord-koncernen, är du välkommen att kontakta PostNords dataskyddsombud via e-post eller via post:

PostNord AB
Data Protection Officer
105 00 Stockholm

E-post: dataprotectionofficer@postnord.com

Är du företagskund, vänligen kontakta PostNords kundservice eller ansvarig säljare.

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är PostNords tillgång till uppgifterna begränsad.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att PostNords behandling inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du också rätt att klaga till tillämplig tillsynsmyndighet. För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, eller veta mer om någon av rättigheterna, och förutsättningarna för att utöva dem, kontakta oss via kontaktuppgifterna ovan.

Ändring av denna integritetspolicy

PostNord kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på PostNords webbsidor.

Customer service